نویسنده: behrouz

ملت م…

دریغ بر ملتی که زورگو را قهرمان می داندو فاتح پرجلال را سخاوتمند.

دریغ برملتی که در خواب شهوت را منفور می داند، و اما در بیداری تسیلم اش می شود.

دریغ بر ملتی که صدا بر نمی آورد، مگر به هنگام تشییع جنازه، و لاف نمی زند مگر آنگاه که کردنش زیر تیغ باشد.

دریغ بر ملتی که سیاست مدارش روباه، فیلسوفش تردست، و هنرش، هنر وصله و پنیه و تقلید باشد.

دریغ بر ملتی که حاکم جدیدش را با بوق و کرنا خوشامد می گوید، و با ققهه و غوغا وداعش می گوید، تا با بوق و کرنا دیگری را خوشامد گوید.

دریغ بر ملتی که فرزانگانش از پیری خرف شده اند و مردان نیرومندش هنوز در گهواره اند.

جبران خلیل جبران

 

کلاس (مفاهیم شی گرایی)

کلاس (Class)

 

صفات و رفتارهای مربوط به شی یک کتاب را در قسمت اول مفاهیم شی گرایی بررسی کردیم، تمامی صفات و رفتارهای مربوط به این شی کتاب را دیگر کتابها نیز دارند پس شما می توانید یک مجموعه از قوانین را ایجاد کنید و برای همه کتابها نیز از آن استفاده کنید. مجموعه قوانین را کلاس می نامند. یک کلاس مجموعه ای از اشیاء است.اگر مجموعه ای از اشیاء دارای صفات و رفتارهای مشابه باشند، شما می توانید این اشیاء را در یک کلاس گروهبندی کنید.

یک کلاس یک الگو (template) است که صفات و رفتارهای یک شی واقعی را تعریف می کند. یک کلاس را همانند یک قالب شرینی با شکل حرف A در نظر بگیرید. قالب شرینی حرف A نیست اما چیزی را شبیه حرف A تعریف می کند. اگر شما یک حرف A را بخواهید ، قالب شرینی را بر روی خمیر شرینی قرار می دهید و یک حرف A بوجود می آورید ، اگر شما یک حرف A دیگر را بخواهید دوباره قالب را روی خمیر قرار می دهید و یک حرف دیگر A را بوجود می آورید و هر چند بار دیگر که بخواهید می توانید این فرایند را با همان قالب شرینی تکرار کنید.

پارگراف بالا درباره کلاس ها نیز صادق است. هنگامیکه شما یک شی را به نمایندگی از یک کلاس می خواهید ، شما یک نمونه (instance) از آن کلاس را ایجاد می کنید. یک نمونه شبیه حرف A است همانند هنگامیکه شما قالب شرینی را از روی خمیر بر می دارید.

هر نمونه شامل همان رفتارها و صفاتی است که در کلاس تعریف شده اند ، اگر چه هر نمونه یک کپی از صفات را برای خود دارد.

در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح

 

و چنان بی تابم، که دلم می خواهد

 

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.

 

دورها آوایی است، که مرا می خواند.

سهراب سپهری

اشیاء انتزاعی (مفاهیم شی گرایی)

اشیاء انتزاعی (Abstract Objects) :

یک شی انتزاعی (Abstract Object) توصیفی از یک شی واقعی بدون در نظر کرفتن جزئیات آن شی است.

Abstract Object = Real Object – Details

(شی انتزاعی = شی واقعی – جزئیات)

به عنوان مثال ما برای یک شی فرد خصوصیاتی مانند نام ، نام خانوادگی ، قد و وزن را در نظر می گیریم و از بقیه صفات مربوط به آن صرفنظر می کنیم.

یک شی انتزاعی مدلی از شی واقعی است. یک شی واقعی همه صفات و رفتارهای تعریف شده یک شی انتزاعی را دارد همراه با جزئیات حذف شده از شی انتزاعی. برای مثال شی انتزاعی فرد یک مدل برای یک شخص واقعی است.شی انتزاعی می گوید که یک شخص واقعی باید یک نام ، نام خانوادگی ، قد و وزن داشته باشد. یک شخص واقعی مقادیر مرتبط با این صفات را مشخص می کند. مانند:

نام : بهروز

نام خانوادگی : بختیاری

قد : 175

وزن : 60

یک شی واقعی (Real Object) یک نمونه از شی انتزاعی است. شما می توانید بگوید که یک شخص واقعی یک نمونه از فرد انتزاعی است.

شی انتزاعی = یک مدل از شی واقعی

شی واقعی = یک نمونه از شی انتزاعی

انتزاعی کردن اشیاء واقعی :

برای مثال شما تصور کنید که می خواهید با یک فرد تماس بگیرید ، شما برای تماس با آن فرد نیاز ندارید که همه چیز را درباره او بدانید و فقط با دانستن نام و شماره تلفن طرف مقابل می توانید با او تماس بگیرید. شما می توانید نام پدر ، عادات و علایق آن قرد را بدانید و تمام اطلاعات دقیق و معتبر باشد ولی برای کاری که قرار است انجام بدهید نیاز به هیچ یک از این اطلاعات ندارید. شما برای انتزاعی کردن یک شی نیاز دارید فقط صفات و رفتارهای را از یک شی داشته باشید که برای انجام دادن کاری که قرار است انجام بدهید ضروری هستند و بقیه صفات و رفتارها را باید حذف کنید.

پگاه، دروگران از جاده روبرو سر می رسند:

 

رسیدگی خوشه هایم را به رویا دیده اند.

 

سهراب سپهری