کلاس (مفاهیم شی گرایی)

کلاس (Class)

 

صفات و رفتارهای مربوط به شی یک کتاب را در قسمت اول مفاهیم شی گرایی بررسی کردیم، تمامی صفات و رفتارهای مربوط به این شی کتاب را دیگر کتابها نیز دارند پس شما می توانید یک مجموعه از قوانین را ایجاد کنید و برای همه کتابها نیز از آن استفاده کنید. مجموعه قوانین را کلاس می نامند. یک کلاس مجموعه ای از اشیاء است.اگر مجموعه ای از اشیاء دارای صفات و رفتارهای مشابه باشند، شما می توانید این اشیاء را در یک کلاس گروهبندی کنید.

یک کلاس یک الگو (template) است که صفات و رفتارهای یک شی واقعی را تعریف می کند. یک کلاس را همانند یک قالب شرینی با شکل حرف A در نظر بگیرید. قالب شرینی حرف A نیست اما چیزی را شبیه حرف A تعریف می کند. اگر شما یک حرف A را بخواهید ، قالب شرینی را بر روی خمیر شرینی قرار می دهید و یک حرف A بوجود می آورید ، اگر شما یک حرف A دیگر را بخواهید دوباره قالب را روی خمیر قرار می دهید و یک حرف دیگر A را بوجود می آورید و هر چند بار دیگر که بخواهید می توانید این فرایند را با همان قالب شرینی تکرار کنید.

پارگراف بالا درباره کلاس ها نیز صادق است. هنگامیکه شما یک شی را به نمایندگی از یک کلاس می خواهید ، شما یک نمونه (instance) از آن کلاس را ایجاد می کنید. یک نمونه شبیه حرف A است همانند هنگامیکه شما قالب شرینی را از روی خمیر بر می دارید.

هر نمونه شامل همان رفتارها و صفاتی است که در کلاس تعریف شده اند ، اگر چه هر نمونه یک کپی از صفات را برای خود دارد.

1 comments on “کلاس (مفاهیم شی گرایی)

Comments are closed.