پگاه، دروگران از جاده روبرو سر می رسند:

 

رسیدگی خوشه هایم را به رویا دیده اند.

 

سهراب سپهری