در دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبح

 

و چنان بی تابم، که دلم می خواهد

 

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.

 

دورها آوایی است، که مرا می خواند.

سهراب سپهری